Pravidla soutěže o Creo Nuk ZDARMA

Toužíte po změně interiéru? S láskou pro vás připravíme návrh interiéru a nyní zcela ZDARMA! 

Níže si prosím přečtěte podrobná pravidla naši jarní soutěže (dále jen jako soutěž).

POŘADATEL SOUTĚŽE
A DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Nu Nuk Communications, se sídlem Počernická 3226/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ (dále jen „Provozovatel“).

 

Soutěž probíhá od 8.4. 2014 do 31.5. 2014 včetně (dále jen “doba platnosti soutěže”)

 

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo platnosti soutěže“). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit nebo zcela zrušit.

 

Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch pořadatele.

 

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a dalších spolupracujících společností, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

 

Podpisem a odesláním vyplněného soutěžního archu vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník akce uděluje svou účastí v akci (odeslání poptávkového emailu), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci akce společnosti Nuk Nuk Communications, se sídlem Počernická 3225/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ  jako správce za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím třetích stran. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán (aktuální adresa správce viz www.nuknuk.cz). Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

ÚČAST V SOUTĚŽI, VÝHRY, PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHRY

Soutěže se mohou zúčastnit občané (fyzické osoby) České republiky starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

 

Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující výše uvedené podmínky a tato úplná pravidla. Podmínkou účasti v soutěži je  odeslání požadovaných informací  podle pokynů zde na e-mail adresu: creonuk@nuknuk.cz

 

Soutěž je rozdělena na 2 soutěžní kola:

1. Kolo – 8.4. – 30.4. 2014,

2. Kolo – 8.5. - 31.5. 2014.

Po uzavření každého kola bude ze všech zásilek příchozích v danném kole vylosováno 10 výherců Creo Nuk interiérového designu, celkem tedy bude rozdáno 20 Creo Nuk návrhů.  Každý soutěžící, který nebyl vylosován jako výherce hlavní výhry – Creo Nuk návrhu interiéru jednoho pokoje – má nárok na garantovanou cenu – tapetu na počítač, kterou si může stáhnout na webových stránkách soutěže.

 

Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

6x Creo Nuk návrh interiéru jednoho pokoje

Garantovaná výhra – tapeta do PC

 

Vyhlašovatel, organizátor neodpovídají za nedoručení informací a ani za správnost údajů obsažených v soutěžním emailu.

 

Do soutěže budou zařazeny pouze zásilky obsahující informace podle návodu zde. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní zásilky, které nebudou obsahovat úplné infoprmace, popř. ty zásilky, na kterých nebudou čitelně či srozumitelně vyplněny všechny požadované údaje.

 

Pro předání výhry budou vylosovaní výherci Creo Nuk návrhů interiéru emailem nebo telefonicky kontaktováni pořadatelem soutěže a požádáni o zaslání fotodokumentace realizace návrhu, adresu, termín a případnou možnost kontaktování výherce pro zhotovení rozhovoru či snímků/videa z realizace proměny dle návrhu.

 

Kontaktování výherců proběhne v těchto termínech:

Výherci vylosovaní v 1. vlně budou kontaktováni v období

od 1.5. – 8.5. 2014 

Výherci vylosovaní v 2. vlně budou kontaktováni v období

od 1.6. – 8.6. 2014 

 

Všechny Creo Nuk návrhy interéru budou výhercům předány nejpozději do 31.8.2014. Součástí předání výhry je pořízení audio a/nebo audiovizuálního záznamu výherce s výhrou a následné umístění fotografie v marketingových materiálech společnosti Nuk Nuk Communications.

 

Každý soutěžící může získat maximálně 1 hlavní výhru. Garantovanou cenu – tapetu na počítač, si může výherce garantované ceny stáhnout na stránce www.nuknuk.cz/tapeta a to v termínu od 1.5. - 31.8. 2014.

 

Výhry není možné vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

 

Při jakýchkoliv sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, těchto pravidel nebo jakýchkoliv nároků souvisejících s účastí v této soutěži, je vždy rozhodující a konečné stanovisko vyhlašovatele soutěže.

 

Svou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s užitím jeho vizuálních a audiovizuálních záznamů k marketingovým a jiným obdobným účelům v přiměřeném rozsahu. Toto právo užití se poskytuje bezúplatně. Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na webové stránce soutěže v souvislosti s prezentací výsledků soutěže a případně také v jiných reklamních materiálech či periodikách pořadatele. Tento souhlas může soutěžící kdykoli písemně odvolat.

PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.nuknuk.cz/pravidlasouteze 

 

Po dobu 8.4. 2014 – 30.5. 2014 bude rovněž na e-mailu soutez@nuknuk.cz k dispozici e-mailová infolinka. Infomail je v provozu každý den mezi 9-17 hodinou.

 

 

V Praze dne 1.4. 2014