VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE

soutěže o kupón v hodnotě 30.000,- Kč  

na nákup návrhu proměny interiéru

Krásný vánoční dárek 

v podobě návrhu PROMĚNY jednoho pokoje

OD NÁS OBDRŽÍ

pan VLADIMÍR KUŽÍLEK

Z CHOMUTOVA.

 

 

Blahopřejeme a přejeme

šťastné a veselé Vánoce 2014!

BALÍČEK NÁVRHU PROMĚNY INTERIÉRU

ZAHRNUJE:

 

1. PROSTOROVÉ POHLEDY

2. 2D A 3D POHLEDY MÍSTNOSTI

3. USPOŘÁDÁNÍ NÁBYTKU V 2D POHLEDU

4. NÁVRH PROSTOROVÉ KOMPOZICE

 

5. NÁVRH STYLU A ATMOSFÉRY PROSTORU

6. KOMPOZICE PŘEDMĚTŮ 

7. NÁVRH DOPLŇKŮ, NÁBYTKU, TEXTUR, TAPET APOD.

8. NÁVRH BAREV 

 

9. DOPORUČENÍ PODLE FENG SHUI FILOSOFIE

10. VIDEO PREZENTACE PROMĚNY MÍSTNOSTI

Podrobná pravidla vánoční soutěže 

 Níže si prosím přečtěte podrobná pravidla naši vánoční soutěže (dále jen jako soutěž).

POŘADATEL SOUTĚŽE
A DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Nu Nuk Communications, se sídlem Počernická 3226/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ (dále jen „Provozovatel“).

 

Soutěž probíhá od 28.11. 2014 do 21.12. 2014 včetně (dále jen “doba platnosti soutěže”)

 

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo platnosti soutěže“). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit nebo zcela zrušit.

 

Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch pořadatele.

 

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a dalších spolupracujících společností, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

 

Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník akce uděluje svou účastí v akci (odeslání poptávkového emailu), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci akce společnosti Nuk Nuk Communications, se sídlem Počernická 3225/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ  jako správce za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím třetích stran. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán (aktuální adresa správce viz www.nuknuk.cz). Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI
ÚČAST V SOUTĚŽI, VÝHRY, PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHRY

Soutěže se mohou zúčastnit občané (fyzické osoby) České republiky starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující výše uvedené podmínky a tato úplná pravidla. 

 

Jedoduché pravidla soutěže:

1. Označ FB stránku Nuk Nuk Ateliér "Líbí se mi" (Staň se fanouškem)
2. Začni sdílet tento obrázek a jsi ve hře! Čím více budeš obrázek sdílet, tím větší šance máš při slosování!

- Všichni soutěžící, co označí stránku "Líbí se mi" a nasdílejí obrázek, budou automaticky zařazeni do slosování, které se uskuteční 21.12.2014 (neděle) ve 12:00 hod.
- Jen jeden vylosován výherce dostane na mail kupón v hodnotě 30 000 Kč, který si může uplatnit na proměnu interiéru jednoho pokoje dle vlastního uvážení a to 22.12.2014 (pondělí). 

 

Do soutěže je vložena jedna následující výhra:

Creo Nuk Design návrh interiéru jednoho pokoje v hodnotě 30 000 Kč. 

PROMĚNA INTERIÉRU ZAHRNUJE

 

1. PROSTOROVÉ POHLEDY

2. 2D A 3D POHLEDY MÍSTNOSTI

3. USPOŘÁDÁNÍ NÁBYTKU V 2D POHLEDU

4. NÁVRH PROSTOROVÉ KOMPOZICE

 

5. NÁVRH STYLU A ATMOSFÉRY PROSTORU

6. KOMPOZICE PŘEDMĚTŮ 

7. NÁVRH DOPLŇKŮ, NÁBYTKU, TEXTUR, TAPET APOD.

8. NÁVRH BAREV 

 

9. DOPORUČENÍ PODLE FENG SHUI FILOSOFIE

10. VIDEO PREZENTACE PROMĚNY MÍSTNOSTI

 

Vyhlašovatel, organizátor neodpovídají za nedoručení informací a ani za správnost údajů obsažených v soutěžním emailu.

 

Pro předání výhry bude vylosovaný výherce Creo Nuk Design návrhů interiéru emailem nebo telefonicky kontaktován pořadatelem soutěže a požádán o odeslání požadovaných informací  podle pokynů zde na e-mail adresu: creonuk@nuknuk.cz a požádán o zaslání fotodokumentace realizace návrhu, adresu, termín a případnou možnost kontaktování výherce pro zhotovení rozhovoru či snímků/videa z realizace proměny dle návrhu.

 

Creo Nuk návrh interéru bude jednomu vylosovanému výherci zaslán nejpozději do 31.6.2015. Součástí předání výhry je pořízení audio a/nebo audiovizuálního záznamu výherce s výhrou a následné umístění fotografie v marketingových materiálech společnosti Nuk Nuk Communications.

 

Výhry není možné vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

 

Při jakýchkoliv sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, těchto pravidel nebo jakýchkoliv nároků souvisejících s účastí v této soutěži, je vždy rozhodující a konečné stanovisko vyhlašovatele soutěže.

 

Svou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s užitím jeho vizuálních a audiovizuálních záznamů k marketingovým a jiným obdobným účelům v přiměřeném rozsahu. Toto právo užití se poskytuje bezúplatně. Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na webové stránce soutěže v souvislosti s prezentací výsledků soutěže a případně také v jiných reklamních materiálech či periodikách pořadatele. Tento souhlas může soutěžící kdykoli písemně odvolat.

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.nuknuk.cz/soutez 

 

Po dobu 28.11. 2014 – 21.12. 2014 bude rovněž na e-mailu soutez@nuknuk.cz k dispozici e-mailová infolinka. Infomail je v provozu každý den mezi 9-17 hodinou.

 

 

V Praze dne 28.11. 2014