top of page

Dej       , sdílej a vyhraj!

Více informací najdete na www.nuknuk.cz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dej       , sdílej a vyhraj!

Více informací najdete na www.nuknuk.cz

Jednoduchá pravidla vánoční soutěže 

 Níže si prosím přečtěte jednoduchá pravidla naši vánoční soutěže.

1. Pošli fotografii pokoje, který toužíš proměnit na e-mail info@nuknuk.cz

2. Sdílej tento obrázek  a jsi ve hře! 


Všichni soutěžící, kteří nám zašlou fotografii svého pokoje a nasdílejí reklamní obrázek, budou automaticky zařazeni do slosování, které se bude konat 28.2.2015, kdy vylosujeme jednoho výherce, kterému připravíme návrh proměny jeho vlastního pokoje zdarma. Návrh proměny bude co nejdříve po vylosování výherce představený a zveřejněný na webových stránkách www.nuknuk.cz online magazínu NukNuk Ateliér v rubrice Proměny bydlení na adrese zde na http://www.nuknuk.cz/#!tv-promeny/cpyl.

Podrobná pravidla FOTO soutěže 

 Níže si prosím přečtěte podrobná pravidla naši FOTO soutěže (dále jen jako soutěž).

POŘADATEL SOUTĚŽE
A DOBA A MÍSTO PLATNOSTI SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost Nu Nuk Communications, se sídlem Počernická 3226/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ (dále jen „Provozovatel“).

 

Soutěž probíhá od 5.1. 2015 do 28.2. 2015 včetně (dále jen “doba platnosti soutěže”)

 

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo platnosti soutěže“). 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky zveřejňování výher v případě, že mu nebudou poskytnuty nutné informace tak, aby mohly být výhercům vytvořené návrhy proměn pokoje v souladu s těmito pravidly; dále má právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejich platnosti či soutěž předčasně ukončit nebo zcela zrušit.

 

Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch pořadatele.

 

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a dalších spolupracujících společností, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

 

Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas se zveřejněním fotografie, kterou poslal na email redakce info@nuknuk.cz v průběhu konání soutěže a dále vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník akce uděluje svou účastí v akci (odeslání poptávkového emailu), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci akce společnosti Nuk Nuk Communications, se sídlem Počernická 3225/2g, Praha 10, PSČ 110 01, IČ  jako správce za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje také prostřednictvím třetích stran. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán (aktuální adresa správce viz www.nuknuk.cz). Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

ÚČAST V SOUTĚŽI, VÝHRY, PODMÍNKY PŘEDÁNÍ VÝHRY

Soutěže se mohou zúčastnit občané (fyzické osoby) České republiky starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k provozovateli, organizátorovi a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem v soutěži, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

Soutěže se může zúčastnit každá osoba splňující výše uvedené podmínky a tato úplná pravidla. 

 

Jedoduché pravidla soutěže:

1. Pošli fotografii pokoje, který toužíš proměnit na e-mail info@nuknuk.cz

2.Sdílej reklamní obrázek  a jsi ve hře! 


Všichni soutěžící, kteří nám zašlou fotografii svého obývacího pokoje a 5x nasdílejí obrázek, budou automaticky zařazeni do slosování, které se uskuteční 28.2.2015, kdy vylosujeme jednoho výherce kterému připravíme návrh proměny obývacího pokoje v hodnotě 30 000 Kč zdarma. Návrh proměny bude zveřejněn na webových stránkách www.nuknuk.cz magazínu NukNuk Ateliér v rubrice TV PROMĚNY BYDLENÍ na adrese http://www.nuknuk.cz/#!tv-promeny/cpyl.

 

Do soutěže je vložena jedna následující výhra:

Creo Nuk Design návrh proměny interiéru pokoje v hodnotě

30 000 Kč. 

PROMĚNA INTERIÉRU ZAHRNUJE

 

1. NÁVRH DOPLŇKŮ, NÁBYTKU, TEXTUR, TAPET APOD.

2. NÁVRH STYLU A ATMOSFÉRY POKOJE

3. NÁVRH BAREV 

4. NÁVRH KOMPOZICE PŘEDMĚTŮ V PROSTORU

5. VIDEO PREZENTACE PROMĚNY INTERIÉRU

 

Vyhlašovatel, organizátor neodpovídají za nedoručení informací a ani za správnost údajů obsažených v soutěžním emailu.

 

Vylosovaný výherce získá zdarma Creo Nuk Design návrh proměny interiéru jednoho pokoje, jehož fotografie zaslal na e-mail info@nuknuk.cz. Proměna vítězného pokoje bude představena a zveřejněna v online magazínu NukNuk Ateliér na www.nuknuk.cz v rubrice TV PROMĚNY BYDLENÍ na adrese http://www.nuknuk.cz/#!tv-promeny/cpyl. V případě stavební realizace proměny může výherce  být pořadatelem požádán o zaslání fotodokumentace realizace návrhu, adresu, termín a případnou možnost kontaktování výherce pro zhotovení rozhovoru či snímků/videa z realizace proměny dle návrhu.

 

Creo Nuk návrh interéru bude jednomu vylosovanému výherci vytvořen na míru dle zaslaných fotografií jednoho pokoje, který výherce zaslal na email info@nuknuk.cz a to nejpozději do 30.června 2015. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím zveřejnění proměny obývacího pokoje v online magazínu NukNuk Ateliér na www.nuknuk.cz v rubrice TV PROMĚNY BYDLENÍ na adrese http://www.nuknuk.cz/#!tv-promeny/cpyl.

 

Výhry není možné vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné výhry. Výhry nelze vymáhat právní cestou.

 

Při jakýchkoliv sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, těchto pravidel nebo jakýchkoliv nároků souvisejících s účastí v této soutěži, je vždy rozhodující a konečné stanovisko vyhlašovatele soutěže.

 

Svou účastí v soutěži vyslovuje účastník souhlas s užitím jeho vizuálních a audiovizuálních záznamů k marketingovým a jiným obdobným účelům v přiměřeném rozsahu. Toto právo užití se poskytuje bezúplatně. Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména a příjmení v případě výhry na webové stránce soutěže v souvislosti s prezentací výsledků soutěže a případně také v jiných reklamních materiálech či periodikách pořadatele. Tento souhlas může soutěžící kdykoli písemně odvolat.

PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.nuknuk.cz/soutez 

 

 

V Praze dne 5.1. 2015

bottom of page